Avtalsbevakning - API

Allmänna villkor - API

Allmänt

True Fiction Production AB, org.nr 556827-0614, nedan kallat TFX tillhandahåller på webbplatsen Avtalsbevakning ett API (”API:et”) till kund som ger tillgång till information, kod och annat material (”API-innehåll”).

Dessa licensvillkor (”Avtalet”) beskriver under vilka förutsättningar API:et tillhandahålls, hur vi förväntar oss att du använder API:et och vad du har rätt respektive skyldighet att göra då du använder API-innehållet i dina egna produkter eller tjänster.

Genom att godkänna detta Avtal intygar du att du har läst, förstått och godkänner de villkor som anges häri, och de dokument till vilka Avtalet hänvisar.

TFX har rätt att ändra dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats kunden.

Licens

TFX beviljar dig härmed en icke-exklusiv, icke överlåtbar, icke upplåtbar och återkallbar licens att använda API:et i enlighet med detta Avtal. Denna licens, och de produkter och tjänster som du utvecklar under licensen, inte innebära någon begränsning i TFXs eller våra datakällors rätt att fritt utnyttja, utveckla, ändra och att sluta att tillhandahålla API:et, API-innehållet och tillhörande produkter och tjänster.

Som framgår nedan kommer vi dock att hålla dig uppdaterad om förändringar i API:et och våra möjligheter att tillhandahålla API:et.

Immateriella rättigheter

TFX och/eller de tredje parter med vilka vi samarbetar innehar äganderätten och de immateriella rättigheterna till API:et. Såvida du inte har fått vårt särskilda, skriftliga godkännande har du därför inte rätt att hävda äganderätt till, publicera, kopiera, överlåta, licensiera eller annars på annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över API:ets källkod eller anropsstruktur.

I samband med att API-innehållet används i av dig utvecklade produkter eller tjänster har du inte rätt att hänvisa till API:et eller till TFXs firma eller varumärken.

Personuppgiftsbehandling

API-innehållet innefattar personuppgifter, och du är medveten om och accepterar att du genom att inhämta, använda, sammanställa, sprida eller i övrigt behandla sådana personuppgifter är personuppgiftsansvarig för denna behandling i enlighet med gällande personuppgiftslagar.

Tekniska krav och begränsningar

Du får bara ansluta till API:et på det sätt som följer av våra instruktioner, och har inte rätt att på teknisk väg bereda dig obehörig tillgång till, störa eller avaktivera API:et. Det här innebär, men är inte begränsat till, att du åtar dig att inte sprida virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod i API:et eller på den webbplats där API:et tillhandahålls.

Övriga krav på användning

Din tillgång till API:et och API-innehållet är villkorat av att du betalar för din användning i enlighet med de priser och betalningsvillkor som framgår av vår Prislista, www.avtalsbevakning.se/pub/solutions.

Du har inte rätt att använda API:et eller API-innehållet för produkter eller tjänster som riskerar att skada TFXs verksamhet eller stå i strid med våra intressen.

Du har inte rätt att använda API:et eller API-innehållet för produkter eller tjänster som bryter mot, eller som uppmanar till brott mot, tillämpliga lagar och förordningar.

Om du har några frågor om innebörden av de begränsningar som framgår av denna punkt ”Övriga krav på din användning” eller vill använda API:et eller API-innehållet på något annat sätt än vad som framgår häri kan du kontakta oss. Du har dock inte rätt att påbörja sådan annan användning förrän du har fått vårt skriftliga godkännande.

Ansvar

Vi strävar efter att löpande förbättra API:et och ser gärna att du informerar oss om eventuella fel eller brister i användarupplevelsen genom att skicka ett meddelande till support@avtalsbevakning.se. Som närmare anges i denna punkt ”Ansvar” har vi dock begränsade möjligheter att åtgärda fel eller problem.

Du är medveten om och accepterar att TFX inte lämnar några utfästelser eller garantier avseende API:ets eller API-innehållets kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller prestanda. Oavsett vad som framgår av vår Tekniska Dokumentation eller eventuella beskrivningar av API:ets funktion i samband med att API:et tillhandahålls kan du således inte förvänta dig att API:et kommer att vara fritt från fel, fritt från säkerhetsproblem, uppdaterat eller en lämplig datakälla för de produkter eller tjänster du avser att använda det i.

Du är medveten om och accepterar att du använder API:et på egen risk, och att TFX inte ansvarar för eventuella indirekta skador som uppstår för dig på grund av att du har använt, respektive inte har kunnat använda, API:et eller API-innehållet. Med indirekta skador avses i detta Avtal exempelvis utebliven vinst, utebliven användning av dina produkter eller tjänster, ersättning för användning av en ersättande tjänst, förlust av data, kostnader för felsökning, goodwillskador och skador på grund av virus och andra säkerhetsrelaterade problem. Du accepterar också att TFXs sammanlagda ersättningsskyldighet till dig på grund av att du har använt, respektive inte har kunnat använda, API:et eller API-innehållet är begränsad till den totala abonnemangskostnaden som kunden betalat under avtalstiden.

Om du som användare genererar data och information till API:et accepterar du att du själv ansvarar för att du har rätt att publicera och sprida sådan information, innefattande men inte begränsat till att du (i) inte agerar i strid med annans immateriella rättigheter; (ii) har laglig grund att sprida eventuella personuppgifter; (iii) inte sprider uppgifter som bryter mot, eller som uppmanar till brott mot, tillämpliga lagar och förordningar.

Du åtar dig att hålla TFX, våra samarbetspartners och anställda skadeslösa för eventuella krav från tredje parter med anledning av din användning av API:et eller API-innehållet i strid med detta Avtal.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra API:et, API:ets innehåll och detta Avtal i enlighet med vår Förändringspolicy.

Ändringar i detta Avtal dokumenteras genom att vi ger ut en ny version av villkoren.

Genom att fortsätta att använda API:et efter att en förändring har genomförts intygar du att du godkänner förändringen. Om du inte vill acceptera en förändring har du inte längre rätt att använda API:et och måste avbryta din anslutning till API:et i enlighet med punkten ”Avtalstid och Uppsägning” nedan.

Avtalstid och uppsägning

Din licens till API:et, träder i kraft då du godkänner Avtalet för ditt abonnemang där tillgång till API:et ingår och är giltigt så länge TFX tillhandahåller API:et eller ditt abonnemangsavtal är giltigt.

TFX förbehåller sig rätten att säga upp din tillgång till API:et till omedelbart upphörande om du använder API:et eller API-innehållet i strid med vad som anges häri. Vi förbehåller oss också rätten att, efter egen skälig bedömning och efter föregående meddelande till dig permanent eller tillfälligt sluta att tillhandahålla hela eller delar av API:et eller API-innehållet.

Du har rätt att när som helst, utan särskilt skäl och utan kostnad sluta använda API:et.

Om din rätt att använda API.et upphör är du skyldig att med omedelbar verkan avsluta och radera din anslutning till API:et.

Övrigt

Dessa allmänna villkor utgör den fullständiga regleringen av alla frågor rörande din rätt att använda API:et och API-innehållet. Ändringar i eller tillägg till dessa villkor ska, för att äga giltighet, ske genom skriftlig bekräftelse från TFX.

Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till en tredje part. TFX förbehåller sig rätten att, efter särskilt meddelande till dig, överlåta Avtalet till företag inom vår koncern och till en tredje part som förvärvar hela eller delar av vår verksamhet.

I den mån som någon av dina skyldigheter eller någon begränsning av dina rättigheter enligt detta Avtal, på grund av dina rättigheter som konsument, inte är tillåten enligt lag ska de inte vara gällande gentemot dig. Inget i Avtalet avser således att utesluta eller begränsa rättigheter som du som konsument har enligt lag.

Force Majeure

Försvåras avtalets fullgörande väsentligt till följd av yttre omständigheter över vilka parterna inte råder, t ex myndighets åtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, brist på arbetskraft, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof, ogynnsamma väderförhållanden, är parternas skyldigheter suspenderade till den grad omständigheterna tillåter, och så länge som omständigheterna råder.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. I andra hand skall tvist i anledning av detta avtal slutligt avgöras genom domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans.