Allmänna villkor - Allmänna villkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar tjänster inom abonnemanget på Allmannavillkor.se levererat till kund av True Fiction Production AB, org.nr 556827-0614, nedan kallat TFX.

TFX har rätt att ändra dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats kunden.

Tjänster

Tjänstebeskrivning framgår av orderbekräftelse och faktura/kvitto. Allmänna villkor innefattar samtliga tjänster på avtal eller orderbekräftelse.

Avtalstid

Beställning är bindande. Avtal anses träffat när bekräftelse på lagd beställning utfärdas av TFX.

Avtalstid framgår av avtal eller orderbekräftelse och faktura/kvitto. Uppsägning av tjänst eller del av tjänst görs av kunden efter inloggning som kontoägare på sidan för att hantera abonnemang. Uppsägning av tjänst skall vara TFX tillhanda innan nästa avtalsperiod startar. Om tjänsten inte blir uppsagd förnyas tjänsten per automatik enligt föregående avtalstid.

Överlåtelse av abonnemang

Kunden kan inte överföra detta avtal utan skriftligt medgivande från TFX och inte utan att kunden till fullo betalt för alla tjänster tillhandahållna av TFX.

TFX kan överlåta rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal till annat företag.

Abonnemang, Avgifter och betalning

Avgift för tjänst framgår av avtalet eller orderbekräftelse och faktura/kvitto. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen för den tid efter förfallodagen som betalning ej har erhållits. TFX äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enlig gällande lag.

TFX har rätt till prisjusteringar. Vid en prisjustering kommer det nya priset att gälla från och med nästkommande avtalsperiod.

TFX har rätt att om inte betalning enligt befintligt avtal erhållits stänga av berörd tjänst.

TFX Skyldigheter

TFX ansvarar inte för skador och/eller ekonomiska förluster, direkta eller indirekta, till föld av användning av tjänsten eller att tjänsten är otillgänglig.

Webbplatsen är tillgänglig via internet alla dagar, dygnet runt. TFX förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner webbplatsen för en begränsad tid.

Kundens skyldigheter

Kund garanterar att innehåll eller användning av tjänst inte hänvisar till, eller används för någon form av illegal verksamhet.

Kund är ansvarig för all användning av tjänst och för de lösenord som finns.

Kund ansvarar för internetaccess med tillräcklig bandbredd samt den hård- och mjukvara som tjänsten kräver i tillägg till den som levereras av TFX.

Kund ansvarar för att mobila enheter och e-postsystem är fungerande och mottagliga för eventuella aviseringar. Kund är ansvarig för att korrekt e-postadress är angiven i Avtalsbevakning.

TFX kan utan förvarning stänga ner tjänst om kund bryter mot någon av ovanstående skyldigheter.

Ansvarsbegränsning

Formulär, vyer eller data som matas in i systemet kan aldrig ersätta ett juridiskt avtal. Kund står själv för det innehåll som anges i systemet och följderna därav. Varje kund förklarar sig i och med inloggning på webbplatsen vara införstådd med att Allmannavillkor.se endast är ägnad att hantera och publicera villkor.

TFX svarar inte i något fall för indirekt skada. Kund ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i kunds egna data och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang. TFX ansvarar inte för skador och/eller ekonomiska förluster, direkta eller indirekta, till följd av att inmatad information i systemet är felaktig.

Om Kunden lider skada till följd av brister hos TFX, försumlighet eller avvikelser från TFX åtaganden, eller på grund av att någon av TFX leverantörer varit försumlig, ersätter TFX Kunden. TFX ansvarar inte för indirekta skador som förlorade vinster eller stilleståndskostnader. TFX sammanlagda skadeståndsskyldighet kan ej överstiga den totala abonnemangskostnaden som kunden betalat under avtalstiden.

Tjänsten är inte en lagringtjänst för säkerhetskopiering / backup. TFX är inte ansvarig för förlorad data eller information. Kunden är ensamt ansvarig för att ha egna säkerhetskopior av all inmatad information och uppladdade dokument till tjänsten.

Force Majeure

Försvåras avtalets fullgörande väsentligt till följd av yttre omständigheter över vilka parterna inte råder, t ex myndighets åtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, brist på arbetskraft, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof, ogynnsamma väderförhållanden, är parternas skyldigheter suspenderade till den grad omständigheterna tillåter, och så länge som omständigheterna råder.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. I andra hand skall tvist i anledning av detta avtal slutligt avgöras genom domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans.